4.JPG

טפסים והרשמה

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשפ״ב. ניתן להוריד טופס הרשמה

ולשלוח לפקס: 03-5715235 או למייל info.musicg@kehilatayim.org.il

להורדת תקנון הקונסרבטוריון

דף מידע לתלמידי הקונסרבטוריון

טופס הרשמה לקונסרבטוריון

חידוש רישום לקונסרבטוריון

להורדת תקנון תוכנית מוסיקל (תשפ״א)

להורדת לוח מחירים מוסיקל (תשפ״א)

להורדת לוח פירוט בתוכנית מוסיקל (תשפ״א)

להורדת טופס הרשמה לתוכנית מוסיקל